دوستان یکی به من شرح بده برای اپلوید صحیح چون موفق نمیشم براتون اپلوید کنم